Enerdoor - Enerdoor VN - FIN1200.400.BC

  (414 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN1200.400.BC TPF1200 0400-5 3LPE TC VLL BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400A 480 VAC
FIN1200.500.BC TPF1200 0500-5 3LPE TC VLL BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500A 480 VAC
FIN1200.600.BC TPF1200 0600-5 3LPE TC VLL BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600A 480 VAC
FIN1200.750.BC TPF1200 0750-5 3LPE TC VLL BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750A 480 VAC
FIN1200.900.BC TPF1200 0900-5 3LPE TC VLL BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900A 480 VAC
FIN1200.1000.BC TPF1200 1000-5 3LPE TC VLL BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000A 480 VAC
FIN1200.1250.BC TPF1200 1250-5 3LPE TC VLL BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250A 480 VAC
FIN1200.1500.BC TPF1200 1500-5 3LPE TC VLL BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500A 480 VAC
FIN1200.1600.BC TPF1200 1600-5 3LPE TC VLL BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600A 480 VAC
FIN1200.1750.BC TPF1200 1750-5 3LPE TC VLL BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750A 480 VAC
FIN1200.2000.BC TPF1200 2000-5 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000A 480 VAC
FIN1200.2250.BC TPF1200 2250-5 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250A 480 VAC
FIN1200.2500.BC TPF1200 2500-5 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500A 480 VAC
FIN1200HV.005.V TPF1200 0005-6 3LPE HV TC VLL SR AL C01  ThreePhase Filter 3 x 5 A 600 VAC
FIN1200HV.010.V TPF1200 0010-6 3LPE HV TC VLL SR AL C01  ThreePhase Filter 3 x 10 A 600 VAC
FIN1200HV.016.V TPF1200 0016-6 3LPE HV TC VLL SR AL C02  ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN1200HV.030.V TPF1200 0030-6 3LPE HV TC VLL SR AL C02  ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC
FIN1200HV.050.V TPF1200 0050-6 3LPE HV TC VLL SR AL C03  ThreePhase Filter 3 x 50 A 600 VAC
FIN1200HV.080.V TPF1200 0080-6 3LPE HV TC VLL SR AL C04  ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC
FIN1200HV.100.V TPF1200 0100-6 3LPE HV TC VLL SR AL C04  ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN1200HV.150.V TPF1200 0150-6 3LPE HV TC VLL SR AL C05  ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC
FIN1200HV.200.V TPF1200 0200-6 3LPE HV TC VLL SR AL C05  ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC
FIN1200HV.250.V TPF1200 0250-6 3LPE HV TC VLL SR AL C06  ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC
FIN1200HV.280.V TPF1200 0280-6 3LPE HV TC VLL SR AL C06  ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN1200HV.280.BC TPF1200 0280-6 3LPE HV TC VLL BC AL C07  ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN1200HV.320.BC TPF1200 0320-6 3LPE HV TC VLL BC AL C07  ThreePhase Filter 3 x 320 A 600 VAC
FIN1200HV.360.BC TPF1200 0360-6 3LPE HV TC VLL BC AL C08  ThreePhase Filter 3 x 360 A 600 VAC
FIN1200HV.400.BC TPF1200 0400-6 3LPE HV TC VLL BC AL C08  ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC
FIN1200HV.500.BC TPF1200 0500-6 3LPE HV TC VLL BC AL C08  ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC
FIN1200HV.600.BC TPF1200 0600-6 3LPE HV TC VLL BC AL C09  ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC
FIN1200HV.750.BC TPF1200 0750-6 3LPE HV TC VLL BC AL C09  ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC
FIN1200HV.900.BC TPF1200 0900-6 3LPE HV TC VLL BC AL C10  ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC
FIN1200HV.1000.BC TPF1200 1000-6 3LPE HV TC VLL BC AL C10  ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC
FIN1200HV.1250.BC TPF1200 1250-6 3LPE HV TC VLL BC AL C10  ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC
FIN1200HV.1500.BC TPF1200 1500-6 3LPE HV TC VLL BC AL C11  ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC
FIN1200HV.1600.BC TPF1200 1600-6 3LPE HV TC VLL BC AL C11  ThreePhase Filter 3 x 1600 A 600 VAC
FIN1200HV.1750.BC TPF1200 1750-6 3LPE HV TC VLL BC AL C11  ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC
FIN1200HV.2000.BC TPF1200 2000-6 3LPE HV TC VLL BC AL C12  ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC
FIN1200HV.2250.BC TPF1200 2250-6 3LPE HV TC VLL BC AL C12  ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC
FIN1200HV.2500.BC TPF1200 2500-6 3LPE HV TC VLL BC AL C12  ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC
FIN1500.005.V TPF1500 0005-5 3LPE TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 5 A 480 VAC
FIN1500.010.V TPF1500 0010-5 3LPE TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 10 A 480 VAC
FIN1500.016.V TPF1500 0016-5 3LPE TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC
FIN1500.030.V TPF1500 0030-5 3LPE TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC
FIN1500.050.V TPF1500 0050-5 3LPE TC ML SR AL C03 ThreePhase Filter 3 x 50 A 480 VAC
FIN1500.080.V TPF1500 0080-5 3LPE TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 480 VAC
FIN1500.100.V TPF1500 0100-5 3LPE TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC
FIN1500.100.VMG TPF1500 0100-5 3LPE TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC
FIN1500.150.V TPF1500 0150-5 3LPE TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 150 A 480 VAC
FIN1500.200.V TPF1500 0200-5 3LPE TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 200 A 480 VAC


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status