Enerdoor - Enerdoor VN - FIN1200HHV.100.V

  (407 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN1200HHV.100.V TPF1200 0100-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 750 VAC
FIN1200HHV.150.V TPF1200 0150-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 150 A 750 VAC
FIN1200HHV.200.V TPF1200 0200-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 200 A 750 VAC
FIN1200HHV.250.V TPF1200 0250-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C07 ThreePhase Filter 3 x 250 A 750 VAC
FIN1200HHV.280.V TPF1200 0280-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 750 VAC
FIN1200HHV.280.B TPF1200 0280-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 750 VAC
FIN1200HHV.320.B TPF1200 0320-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 750 VAC
FIN1200HHV.360.B TPF1200 0360-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360 A 750 VAC
FIN1200HHV.400.B TPF1200 0400-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 750 VAC
FIN1200HHV.500.B TPF1200 0500-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 750 VAC
FIN1200HHV.600.B TPF1200 0600-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 600 A 750 VAC
FIN1200HHV.750.B TPF1200 0750-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C10 ThreePhase Filter 3 x 750 A 750 VAC
FIN1200HHV.900.B TPF1200 0900-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 750 VAC
FIN1200HHV.1000.B TPF1200 1000-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 750 VAC
FIN1200HHV.1250.B TPF1200 1250-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 750 VAC
FIN1200HHV.1500.B TPF1200 1500-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 750 VAC
FIN1200HHV.1600.B TPF1200 1600-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 750 VAC
FIN1200HHV.1750.B TPF1200 1750-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 750 VAC
FIN1200HHV.2000.B TPF1200 2000-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 750 VAC
FIN1200HHV.2250.B TPF1200 2250-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 750 VAC
FIN1200HHV.2500.B TPF1200 2500-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 750 VAC
FIN1600.007.M TPF1600 0007-5 3LPE TC ML TB AL C51 ThreePhase Filter 3 x 7 A 480 VAC
FIN1600.013.M TPF1600 0013-5 3LPE TC ML TB AL C51 ThreePhase Filter 3 x 13 A 480 VAC
FIN1600.018.M TPF1600 0018-5 3LPE TC ML TB AL C52 ThreePhase Filter 3 x 18 A 480 VAC
FIN1600.034.M TPF1600 0034-5 3LPE TC ML TB AL C53 ThreePhase Filter 3 x 34 A 480 VAC
FIN1600.055.M TPF1600 0055-5 3LPE TC ML TB AL C54 ThreePhase Filter 3 x 55 A 480 VAC
FIN1600.090.M TPF1600 0090-5 3LPE TC ML TB AL C55 ThreePhase Filter 3 x 90 A 480 VAC
FIN1600.110.M TPF1600 0110-5 3LPE TC ML TB AL C56 ThreePhase Filter 3 x 110 A 480 VAC
FIN1600.160.M TPF1600 0160-5 3LPE TC ML TB AL C57 ThreePhase Filter 3 x 160 A 480 VAC
FIN1600.200.M TPF1600 0200-5 3LPE TC ML TB AL C57 ThreePhase Filter 3 x 200 A 480 VAC
FIN1700.006.M TPF1700 0006-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC
FIN1700.012.M TPF1700 0012-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC
FIN1700.016.M TPF1700 0016-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN1700.025.M TPF1700 0025-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC
FIN1700.032.M TPF1700 0032-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 32A 600 VAC
FIN1700.042.M TPF1700 0042-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC
FIN1700.055.M TPF1700 0055-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC
FIN1700.070.M TPF1700 0070-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC
FIN1700.080.M TPF1700 0080-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC
FIN1700.100.M TPF1700 0100-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN1700.115.M TPF1700 0115-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC
FIN1700.150.M TPF1700 0150-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC
FIN1700.200.M TPF1700 0200-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC
FIN1700G.006.M TPF1700 I 0006-6 3LPE TC VLL TB AL 61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC
FIN1700G.012.M TPF1700 I 0012-6 3LPE TC VLL TB AL 61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC
FIN1700G.016.M TPF1700 I 0016-6 3LPE TC VLL TB AL 62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN1700G.025.M TPF1700 I 0025-6 3LPE TC VLL TB AL 62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC
FIN1700G.032.M TPF1700 I 0032-6 3LPE TC VLL TB AL 62 ThreePhase Filter 3 x 32 A 600 VAC
FIN1700G.042.M TPF1700 I 0042-6 3LPE TC VLL TB AL 63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC
FIN1700G.055.M TPF1700 I 0055-6 3LPE TC VLL TB AL 63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status