Enerdoor - Enerdoor VN - FIN1220.750.B

  (491 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN1220.750.B DCF1220 0750-10 2LPE SC ML BB AL C09 SinglePhase DC  Filter 2 x 750 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.900.B DCF1220 0900-10 2LPE SC ML BB AL C10 SinglePhase DC  Filter 2 x 900 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1000.B DCF1220 1000-10 2LPE SC ML BB AL C10 SinglePhase DC  Filter 2 x 1000 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1250.B DCF1220 1250-10 2LPE SC ML BB AL C10 SinglePhase DC  Filter 2 x 1250 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1500.B DCF1220 1500-10 2LPE SC ML BB AL C11 SinglePhase DC  Filter 2 x 1500 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1600.B DCF1220 1600-10 2LPE SC ML BB AL C11 SinglePhase DC  Filter 2 x 1600 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1750.B DCF1220 1750-10 2LPE SC ML BB AL C11 SinglePhase DC  Filter 2 x 1750 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.2000.B DCF1220 2000-10 2LPE SC ML BB AL C12 SinglePhase DC  Filter 2 x 2000 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.2250.B DCF1220 2250-10 2LPE SC ML BB AL C12 SinglePhase DC  Filter 2 x 2250 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.2500.B DCF1220 2500-10 2LPE SC ML BB AL C12 SinglePhase DC  Filter 2 x 2500 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.005.V.0V DCF1220 0005-10 2LPE 0V SC ML SR AL C01 SinglePhase DC  Filter 2 x 5 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.010.V.0V DCF1220 0010-10 2LPE 0V SC ML SR AL C01 SinglePhase DC  Filter 2 x 10 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.016.V.0V DCF1220 0016-10 2LPE 0V SC ML SR AL C04 SinglePhase DC  Filter 2 x 16 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.030.V.0V DCF1220 0030-10 2LPE 0V SC ML SR AL C04 SinglePhase DC  Filter 2 x 30 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.050.V.0V DCF1220 0050-10 2LPE 0V SC ML SR AL C04 SinglePhase DC  Filter 2 x 50 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.080.V.0V DCF1220 0080-10 2LPE 0V SC ML SR AL C04 SinglePhase DC  Filter 2 x 80 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.100.V.0V DCF1220 0100-10 2LPE 0V SC ML SR AL C04 SinglePhase DC  Filter 2 x 100 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.130.V.0V DCF1220 0130-10 2LPE 0V SC ML SR AL C05 SinglePhase DC  Filter 2 x 130 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.150.V.0V DCF1220 0150-10 2LPE 0V SC ML SR AL C05 SinglePhase DC  Filter 2 x 150 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.180.V.0V DCF1220 0180-10 2LPE 0V SC ML SR AL C05 SinglePhase DC  Filter 2 x 180 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.200.V.0V DCF1220 0200-10 2LPE 0V SC ML SR AL C05 SinglePhase DC  Filter 2 x 200 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.250.V.0V DCF1220 0250-10 2LPE 0V SC ML SR AL C06 SinglePhase DC  Filter 2 x 250 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.280.V.0V DCF1220 0280-10 2LPE 0V SC ML SR AL C06 SinglePhase DC  Filter 2 x 280 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.280.B.0V DCF1220 0280-10 2LPE 0V SC ML BB AL C07 SinglePhase DC  Filter 2 x 280 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.320.B.0V DCF1220 0320-10 2LPE 0V SC ML BB AL C07 SinglePhase DC  Filter 2 x 320 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.360.B.0V DCF1220 0360-10 2LPE 0V SC ML BB AL C08 SinglePhase DC  Filter 2 x 360 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.400.B.0V DCF1220 0400-10 2LPE 0V SC ML BB AL C08 SinglePhase DC  Filter 2 x 400 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.500.B.0V DCF1220 0500-10 2LPE 0V SC ML BB AL C08 SinglePhase DC  Filter 2 x 500 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.600.B.0V DCF1220 0600-10 2LPE 0V SC ML BB AL C09 SinglePhase DC  Filter 2 x 600 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.750.B.0V DCF1220 0750-10 2LPE 0V SC ML BB AL C09 SinglePhase DC  Filter 2 x 750 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.900.B.0V DCF1220 0900-10 2LPE 0V SC ML BB AL C10 SinglePhase DC  Filter 2 x 900 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1000.B.0V DCF1220 1000-10 2LPE 0V SC ML BB AL C10 SinglePhase DC  Filter 2 x 1000 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1250.B.0V DCF1220 1250-10 2LPE 0V SC ML BB AL C10 SinglePhase DC  Filter 2 x 1250 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1500.B.0V DCF1220 1500-10 2LPE 0V SC ML BB AL C11 SinglePhase DC  Filter 2 x 1500 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1600.B.0V DCF1220 1600-10 2LPE 0V SC ML BB AL C11 SinglePhase DC  Filter 2 x 1600 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.1750.B.0V DCF1220 1750-10 2LPE 0V SC ML BB AL C11 SinglePhase DC  Filter 2 x 1750 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.2000.B.0V DCF1220 2000-10 2LPE 0V SC ML BB AL C12 SinglePhase DC  Filter 2 x 2000 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.2250.B.0V DCF1220 2250-10 2LPE 0V SC ML BB AL C12 SinglePhase DC  Filter 2 x 2250 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1220.2500.B.0V DCF1220 2500-10 2LPE 0V SC ML BB AL C12 SinglePhase DC  Filter 2 x 2500 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.005.V DCF1520 0005-10 2LPE SC ML SR AL C01 SinglePhase DC Filter 2 x 5 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.010.V DCF1520 0010-10 2LPE SC ML SR AL C01 SinglePhase DC Filter 2 x 10 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.016.V DCF1520 0016-10 2LPE SC ML SR AL C04 SinglePhase DC Filter 2 x 16 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.030.V DCF1520 0030-10 2LPE SC ML SR AL C04 SinglePhase DC Filter 2 x 30 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.050.V DCF1520 0050-10 2LPE SC ML SR AL C04 SinglePhase DC Filter 2 x 50 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.080.V DCF1520 0080-10 2LPE SC ML SR AL C04 SinglePhase DC Filter 2 x 80 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.100.V DCF1520 0100-10 2LPE SC ML SR AL C04 SinglePhase DC Filter 2 x 100 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.130.V DCF1520 0130-10 2LPE SC ML SR AL C05 SinglePhase DC Filter 2 x 130 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.150.V DCF1520 0150-10 2LPE SC ML SR AL C05 SinglePhase DC Filter 2 x 150 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.180.V DCF1520 0180-10 2LPE SC ML SR AL C05 SinglePhase DC Filter 2 x 180 A 1000 VDC / 700 VAC
FIN1520.200.V DCF1520 0200-10 2LPE SC ML SR AL C05 SinglePhase DC Filter 2 x 200 A 1000 VDC / 700 VAC

Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status