Enerdoor - Enerdoor VN - FIN1500.250.BC

  (476 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN1500.250.V TPF1500 0250-5 3LPE TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 480 VAC
FIN1500.280.V TPF1500 0280-5 3LPE TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC
FIN1500.250.BC TPF1500 0250-5 3LPE TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 250 A 480 VAC
FIN1500.280.BC TPF1500 0280-5 3LPE TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC
FIN1500.320.BC TPF1500 0320-5 3LPE TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 480 VAC
FIN1500.360.BC TPF1500 0360-5 3LPE TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360 A 480 VAC
FIN1500.400.BC TPF1500 0400-5 3LPE TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 480 VAC
FIN1500.500.BC TPF1500 0500-5 3LPE TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 480 VAC
FIN1500.600.BC TPF1500 0600-5 3LPE TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600 A 480 VAC
FIN1500.750.BC TPF1500 0750-5 3LPE TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750 A 480 VAC
FIN1500.900.BC TPF1500 0900-5 3LPE TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 480 VAC
FIN1500.1000.BC TPF1500 1000-5 3LPE TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 480 VAC
FIN1500.1250.BC TPF1500 1250-5 3LPE TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 480 VAC
FIN1500.1500.BC TPF1500 1500-5 3LPE TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 480 VAC
FIN1500.1600.BC TPF1500 1600-5 3LPE TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 480 VAC
FIN1500.1750.BC TPF1500 1750-5 3LPE TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 480 VAC
FIN1500.2000.BC TPF1500 2000-5 3LPE TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 480 VAC
FIN1500.2250.BC TPF1500 2250-5 3LPE TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 480 VAC
FIN1500.2500.BC TPF1500 2500-5 3LPE TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 480 VAC
FIN1500HV.005.V TPF1500 0005-5 3LPE HV TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 5 A 600 VAC
FIN1500HV.010.V TPF1500 0010-5 3LPE HV TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 10 A 600 VAC
FIN1500HV.016.V TPF1500 0016-5 3LPE HV TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN1500HV.030.V TPF1500 0030-5 3LPE HV TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC
FIN1500HV.050.V TPF1500 0050-5 3LPE HV TC ML SR AL C03 ThreePhase Filter 3 x 50 A 600 VAC
FIN1500HV.080.V TPF1500 0080-5 3LPE HV TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC
FIN1500HV.100.V TPF1500 0100-5 3LPE HV TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN1500HV.150.V TPF1500 0150-5 3LPE HV TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC
FIN1500HV.200.V TPF1500 0200-5 3LPE HV TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC
FIN1500HV.250.V TPF1500 0250-5 3LPE HV TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC
FIN1500HV.280.V TPF1500 0280-5 3LPE HV TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN1500HV.280.BC TPF1500 0280-5 3LPE HV TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN1500ITHV.250.B TPF1500IT 0250-5 3LPE HV TC ML B AL C07 IT ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC
FIN1500HV.320.BC TPF1500 0320-5 3LPE HV TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN1500HV.360.BC TPF1500 0360-5 3LPE HV TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN1500HV.400.BC TPF1500 0400-5 3LPE HV TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC
FIN1500HV.500.BC TPF1500 0500-5 3LPE HV TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC
FIN1500HV.600.BC TPF1500 0600-5 3LPE HV TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC
FIN1500HV.750.BC TPF1500 0750-5 3LPE HV TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC
FIN1500HV.900.BC TPF1500 0900-5 3LPE HV TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC
FIN1500HV.1000.BC TPF1500 1000-5 3LPE HV TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC
FIN1500HV.1250.BC TPF1500 1250-5 3LPE HV TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC
FIN1500HV.1500.BC TPF1500 1500-5 3LPE HV TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC
FIN1500HV.1600.BC TPF1500 1600-5 3LPE HV TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 600 VAC
FIN1500HV.1750.BC TPF1500 1750-5 3LPE HV TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC
FIN1500HV.2000.BC TPF1500 2000-5 3LPE HV TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC
FIN1500ITHV.2000.B TPF1500IT 2000-5 3LPE HV TC ML B AL C12 IT ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC
FIN1500HV.2250.BC TPF1500 2250-5 3LPE HV TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC
FIN1500HV.2500.BC TPF1500 2500-5 3LPE HV TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC
FIN1200HHV.016.V TPF1200 0016-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 16 A 750 VAC
FIN1200HHV.030.V TPF1200 0030-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 30 A 750 VAC


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status