Enerdoor - Enerdoor VN - FIN1700G.080.M

  (1207 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN1700G.070.M TPF1700 I 0070-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC
FIN1700G.080.M TPF1700 I 0080-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC
FIN1700G.100.M TPF1700 I 0100-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN1700G.115.M TPF1700 I 0115-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC
FIN1700G.150.M TPF1700 I 0150-6 3LPE TC VLL TB AL 65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC
FIN1700G.200.M TPF1700 I 0200-6 3LPE TC VLL TB AL 65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC
FIN1700E.007.M TPF1700E 0007-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 7 A 500 VAC
FIN1700E.013.M TPF1700E 0013-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 13 A 500 VAC
FIN1700E.018.M TPF1700E 0018-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 18 A 500 VAC
FIN1700E.027.M TPF1700E 0027-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 27 A 500 VAC
FIN1700E.034.M TPF1700E 0034-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 34 A 500 VAC
FIN1700E.040.M TPF1700E 0040-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 40 A 500 VAC
FIN1700E.055.M TPF1700E 0055-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 500 VAC
FIN1700E.070.M TPF1700E 0070-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 70 A 500 VAC
FIN1700E.100.M TPF1700E 0100-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 100 A 500 VAC
FIN1700E.110.M TPF1700E 0110-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC
FIN1700E.130.M TPF1700E 0130-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC
FIN1700E.150.M TPF1700E 0150-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC
FIN1700E.180.M TPF1700E 0180-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC
FIN1700E.200.M TPF1700E 0200-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC
FIN1700E.230.M TPF1700E 0230-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC
FIN1700EG.007.M TPF1700E I 0007-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 7 A 500 VAC
FIN1700EG.013.M TPF1700E I 0013-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 13 A 500 VAC
FIN1700EG.018.M TPF1700E I 0018-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 18 A 500 VAC
FIN1700EG.027.M TPF1700E I 0027-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 27 A 500 VAC
FIN1700EG.034.M TPF1700E I 0034-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 34 A 500 VAC
FIN1700EG.040.M TPF1700E I 0040-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 40 A 500 VAC
FIN1700EG.055.M TPF1700E I 0055-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 500 VAC
FIN1700EG.070.M TPF1700E I 0070-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 70 A 500 VAC
FIN1700EG.100.M TPF1700E I 0100-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 100 A 500 VAC
FIN1700EG.110.M TPF1700E I 0110-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC
FIN1700EG.130.M TPF1700E I 0130-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC
FIN1700EG.150.M TPF1700E I 0150-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC
FIN1700EG.180.M TPF1700E I 0180-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC
FIN1700EG.200.M TPF1700E I 0200-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC
FIN1700EG.230.M TPF1700E I 0230-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC
FIN1700IT.006.M TPF1700IT 0006-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC
FIN1700IT.012.M TPF1700IT 0012-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC
FIN1700IT.016.M TPF1700IT 0016-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN1700IT.025.M TPF1700IT 0024-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC
FIN1700IT.032.M TPF1700IT 0032-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 32 A 600 VAC
FIN1700IT.042.M TPF1700IT 0042-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC
FIN1700IT.055.M TPF1700IT 0055-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC
FIN1700IT.070.M TPF1700IT 0070-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC
FIN1700IT.080.M TPF1700IT 0080-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC
FIN1700IT.100.M TPF1700IT 0100-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN1700IT.115.M TPF1700IT 0115-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC
FIN1700IT.150.M TPF1700IT 0150-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC
FIN1700IT.200.M TPF1700IT 0200-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC
FIN1700IT.1000.BC TPF1700IT 1000-6 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status