Enerdoor - Enerdoor VN - FIN1900EG.110.M

  (1481 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN1900EG.110.M TPF1900E I 0110-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC
FIN1900EG.130.M TPF1900E I 0130-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC
FIN1900EG.150.M TPF1900E I 0150-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC
FIN1900EG.180.M TPF1900E I 0180-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC
FIN1900EG.200.M TPF1900E I 0200-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC
FIN1900EG.230.M TPF1900E I 0230-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC
FIN1900S.042.M TPF1900S 0042-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC
FIN1900S.055.M TPF1900S 0055-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC
FIN1900S.070.M TPF1900S 0070-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC
FIN1900S.080.M TPF1900S 0080-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC
FIN1900S.100.M TPF1900S 0100-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN1900S.115.M TPF1900S 0115-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC
FIN1900S.150.M TPF1900S 0150-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC
FIN1900S.200.M TPF1900S 0200-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC
FIN3755.007.M TPF3755 0007-4 3LPE SC RH TB AL C71 ThreePhase Filter 3 x 7 A 480 VAC
FIN3755.016.M TPF3755 0016-4 3LPE SC RH TB AL C72 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC
FIN3755.030.M TPF3755 0030-4 3LPE SC RH TB AL C73 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC
FIN3755.042.M TPF3755 0042-4 3LPE SC RH TB AL C74 ThreePhase Filter 3 x 42 A 480 VAC
FIN3755.055.M TPF3755 0055-4 3LPE SC RH TB AL C75 ThreePhase Filter 3 x 55 A 480 VAC
FIN3755.075.M TPF3755 0075-4 3LPE SC RH TB AL C76 ThreePhase Filter 3 x 75 A 480 VAC
FIN3755.100.M TPF3755 0100-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC
FIN3755.130.M TPF3755 0130-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 130 A 480 VAC
FIN3755.150.M TPF3755 0150-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 150 A 480 VAC
FIN3755.180.M TPF3755 0180-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 180 A 480 VAC
FIN15.003.M TPFN15 0003-4 3LNPE SC VLL TB DR AL C81 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 3 A 480 VAC
FIN15.006.M TPFN15 0006-4 3LNPE SC VLL TB DR AL C81 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 6 A 480 VAC
FIN15.010.M TPFN15 0010-4 3LNPE SC VLL TB DR AL C81 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 10 A 480 VAC
FIN15.016.M TPFN15 0016-4 3LNPE SC VLL TB DR AL C81 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 16 A 480 VAC
FIN15.020.M TPFN15 0020-4 3LNPE SC VLL TB DR AL C81 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 20 A 480 VAC
FIN1240.005.M TPFN1240 0005-4 3LNPE TC VLL TB AL C91 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 5 A 480 VAC
FIN1240.010.M TPFN1240 0010-4 3LNPE TC VLL TB AL C91 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 10 A 480 VAC
FIN1240.016.M TPFN1240 0016-4 3LNPE TC VLL TB AL C92 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 16 A 480 VAC
FIN1240ME.016.M TPFN1240ME 0016-4 3LNPE TC VLL TB AL C92 ThreePhase Filter + Neutral Med. 4 x 16 A 480 VAC
FIN1240.030.M TPFN1240 0030-4 3LNPE TC VLL TB AL C92 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 30 A 480 VAC
FIN1240.050.M TPFN1240 0050-4 3LNPE TC VLL TB AL C92 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 50 A 480 VAC
FIN1240.080.M TPFN1240 0080-4 3LNPE TC VLL TB AL C93 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 80 A 480 VAC
FIN1240.100.M TPFN1240 0100-4 3LNPE TC VLL TB AL C93 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 100 A 480 VAC
FIN1240.150.M TPFN1240 0150-4 3LNPE TC VLL TB AL C94 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 150 A 480 VAC
FIN1240.200.V TPFN1240 0200-4 3LNPE TC VLL SR AL C94 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 200 A 480 VAC
FIN1240.250.B TPFN1240 0250-4 3LNPE TC VLL BB AL C95 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 250 A 480 VAC
FIN1240.360.B TPFN1240 0360-4 3LNPE TC VLL BB AL C95 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 360 A 480 VAC
FIN1240.400.B TPFN1240 0400-4 3LNPE TC VLL BB AL C96 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 400 A 480 VAC
FIN1240.500.B TPFN1240 0500-4 3LNPE TC VLL BB AL C96 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 500 A 480 VAC
FIN1240.750.B TPFN1240 0750-4 3LNPE TC VLL BB AL C97 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 750 A 480 VAC
FIN1240.1000.B TPFN1240 1000-4 3LNPE TC VLL BB AL C98 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 1000 A 480 VAC
FIN1740ESM.010.M TPFN1740ESM 0010-5 3LNPE SC VLL TB AL C31 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 10 A 500 VAC
FIN1740ESM.018.M TPFN1740ESM 0018-5 3LNPE SC VLL TB AL C31 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 18 A 500 VAC
FIN1740ESMME.018.M TPFN1740ESMME 0018-5 3LNPE SC VLL TB AL C31 ThreePhase Filter + Neutral Med. 4 x 18 A 500 VAC
FIN1740ESM.036.M TPFN1740ESM 0036-5 3LNPE SC VLL TB AL C31 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 36 A 500 VAC
FIN1740ESM.072.M TPFN1740ESM 0072-5 3LNPE SC VLL TB AL C32 ThreePhase Filter + Neutral 4 x 72 A 500 VAC


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status