Enerdoor - Enerdoor VN - FIN21.006.M

  (405 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN21.003.M SPF21 0003-2 LNPE SC VLL DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 3 A-250 VAC
FIN21.006.M SPF21 0006-2 LNPE SC VLL DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 6 A-250 VAC
FIN21.010.M SPF21 0010-2 LNPE SC VLL DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 10 A-250 VAC
FIN21.016.M SPF21 0016-2 LNPE SC VLL DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 16 A-250 VAC
FIN21ME.016.M SPF21ME 0016-2 LNPE SC VLL DR TB AL C1 SinglePhase Filter Med. 2 x 16 A-250 VAC
FIN21.020.M SPF21 0020-2 LNPE SC VLL DR TB AL C1   SinglePhase Filter 2 x 20 A-250 VAC
FIN26.003.M SPF26 0003-2 LNPE SC HA DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 3 A-250 VAC
FIN26.006.M SPF26 0006-2 LNPE SC HA DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 6 A-250 VAC
FIN26.010.M SPF26 0010-2 LNPE SC HA DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 10 A-250 VAC
FIN26.016.M SPF26 0016-2 LNPE SCHA DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 16 A-250 VAC
FIN26.020.M SPF26 0020-2 LNPE SC HA DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 20 A-250 VAC
FIN27.003.M SPF27 0003-2 LNPE SC LF DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 3 A-250 VAC
FIN27.006.M SPF27 0006-2 LNPE SC LF DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 6 A-250 VAC
FIN27.010.M SPF27 0010-2 LNPE SC LF DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 10 A-250 VAC
FIN27.016.M SPF27 0016-2 LNPE SC LF DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 16 A-250 VAC
FIN27ME.016.M SPF27ME 0016-2 LNPE SC LF DR TB AL C1 SinglePhase Filter Med. 2 x 16 A-250 VAC
FIN27.020.M SPF27 0020-2 LNPE SC LF DR TB AL C1 SinglePhase Filter 2 x 20 A-250 VAC
FIN33.003.F SPFS AL33 0003-2 LN SC VLL FS AL CB1 SinglePhase Filter 2 x 3 A 250 VAC
FIN33.006.F SPFS AL33 0006-2 LN SC VLL FS AL CB1 SinglePhase Filter 2 x 6 A 250 VAC
FIN33.010.F SPFS AL33 0010-2 LN SC VLL FS AL CB1 SinglePhase Filter 2 x 10 A 250 VAC
FIN33.016.F SPFS AL33 0016-2 LN SC VLL FS AL CB2 SinglePhase Filter 2 x 16 A 250 VAC
FIN33.020.F SPFS AL33 0020-2 LN SC VLL FS AL CB2 SinglePhase Filter 2 x 20 A 250 VAC
FIN33.020.V SPFS AL33 0020-2 LN SC VLL SR AL CB2 SinglePhase Filter 2 x 20 A 250 VAC
FIN33.025.V SPF33 0025-2 LN SC VLL SR AL CB2 SinglePhase Filter 2 x 25 A 250 VAC
FIN33.030.V SPF33 0030-2 LN SC VLL SR AL CB3 SinglePhase Filter 2 x 30 A 250 VAC
FIN33.040.V SPF33 0040-2 LN SC VLL SR AL CB3 SinglePhase Filter 2 x 40 A 250 VAC
FIN33.050.V SPF33 0050-2 LN SC VLL SR AL CB4 SinglePhase Filter 2 x 50 A 250 VAC
FIN33.075.V SPF33 0075-2 LN SC VLL SR AL CB4 SinglePhase Filter 2 x 75 A 250 VAC
FIN33.080.V SPF33 0080-2 LN SC VLL SR AL CB5 SinglePhase Filter 2 x 80 A 250 VAC
FIN33.100.V SPF33 0100-2 LN SC VLL SR AL CB5 SinglePhase Filter 2 x 100 A 250 VAC
FIN35.005.F SPF35 0005-2 LN TC VLL EC FS AL C1 SinglePhase Filter 2 x 5 A 250 VAC
FIN35.005.C SPF35 0005-2 LN TC VLL EC CL AL C1 SinglePhase Filter 2 x 5 A 250 VAC
FIN35.010.F SPF35 0010-2 LN TC VLL EC FS AL C2 SinglePhase Filter 2 x 10 A 250 VAC
FIN35.016.F SPF35 0016-2 LN TC VLL EC FS AL C3 SinglePhase Filter 2 x 16 A 250 VAC
FIN35.024.M SPF35 0024-2 LN TC VLL EC TB AL C4 SinglePhase Filter 2 x 24 A 250 VAC
FIN40.005.F SPF40 0005-2 LN TC VLL FS AL C1 SinglePhase Filter 2 x 5 A 250 VAC
FIN40.005.C SPF40 0005-2 LN TC VLL CL AL C1 SinglePhase Filter 2 x 5 A 250 VAC
FIN40.010.F SPF40 0010-2 LN TC VLL FS AL C2 SinglePhase Filter 2 x 10 A 250 VAC
FIN40.016.F SPF40 0016-2 LN TC VLL FS AL C3 SinglePhase Filter 2 x 16 A 250 VAC
FIN40.024.M SPF40 0024-2 LN TC VLL TB AL C4 SinglePhase Filter 2 x 24 A 250 VAC

Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status