Enerdoor - Enerdoor VN - FIN50.005.C

  (427 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN50.005.F SPF50 0005-2 LN TC LF FS AL C1 SinglePhase Filter 2 x 5 A 250 VAC
FIN50.005.C SPF50 0005-2 LN TC LF CL AL C1 SinglePhase Filter 2 x 5 A 250 VAC
FIN50.010.F SPF50 0010-2 LN TC LF FS AL C2 SinglePhase Filter 2 x 10 A 250 VAC
FIN50.016.F SPF50 0016-2 LN TC LF FS AL C3 SinglePhase Filter 2 x 16 A 250 VAC
FIN50.024.M SPF50 0024-2 LN TC LF TB AL C4 SinglePhase Filter 2 x 24 A 250 VAC
FIN60.001.VF ISPF60 0001-2 LN VLL SW FS AL CP1 SinglePhase Filter 2 x 1 A
FIN60.003.VF ISPF60 0003-2 LN VLL SW FS CP1 SinglePhase Filter 2 x 3 A
FIN60.006.VF ISPF60 0006-2 LN VLL SW FS CP1 SinglePhase Filter 2 x 6 A
FIN70.001.VFF ISPF70 0001-2 LN VLL FU FS CP2 SinglePhase Filter 2 x 1 A
FIN70.003.VFF ISPF70 0003-2 LN VLL FU FS CP2 SinglePhase Filter 2 x 3 A
FIN70.006.VFF ISPF70 0006-2 LN VLL FU FS CP2 SinglePhase Filter 2 x 6 A
FIN80.001.VFI ISPF80 0001-2 LN VLL FW FS CP3 SinglePhase Filter 2 x 1 A
FIN80.003.VFI ISPF80 0003-2 LN VLL FW FS CP3 SinglePhase Filter 2 x 3 A
FIN80.006.VFI ISPF80 0006-2 LN VLL FW FS CP3 SinglePhase Filter 2 x 6 A
FIN80.010.VFI ISPF80 0010-2 LN VLL FW FS CP3 SinglePhase Filter 2 x 10 A
FIN130SP.001.M TPPF130 0001-6 3LPE LL LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 600 VAC
FIN230SP.001.M TPPF230 0001-6 3LPE LL LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 600 VAC
FIN230SP.001.HM TPPF230 0001-6 3LPE HV LL LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 600 VAC HV
FIN730.001.M TPPF730 0001-7 3LPE ML LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 750 VAC
FIN730.002.MC TPPF730 0002-6 3LPE ML LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 600 VAC
FIN730.001.MLCP TPPF730 0001-4 3LPE ML LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 480 VAC
FIN735.001.M TPPF735 0001-6 3LPE HV ML LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter 650 VAC
FIN740.068.M TPPF740 0068-4 3LNPE LL LF DR TB FG CF1 ThreePhase Parallel Filter + Neutral 480 VAC
FIN1351.006.M TPF1351 0006A T 3LPE SC VLL TB DR AL C1 ThreePhase Filter 3 x 6 A
FIN1351.010.M TPF1351 0010A T 3LPE SC VLL TB DR AL C1 ThreePhase Filter 3 x 10 A
FIN1351.016.M TPF1351 0016A T 3LPE SC VLL TB DR AL C1 ThreePhase Filter 3 x 16 A
FIN538.005.M TPF538 0005-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 5 A 480 VAC
FIN538.010.M TPF538 0010-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 10 A 480 VAC
FIN538.016.M TPF538 0016-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC
FIN538.025.M TPF538 0025-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 25 A 480 VAC
FIN538.030.M TPF538 0030-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC
FIN538S.007.M TPF538S 0007-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 7 A 600 VAC
FIN538S.016.M TPF538S 0016-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN538SME.016.M TPF538SME 0016-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter Med. 3 x 16 A 600 VAC
FIN538S.030.M TPF538S 0030-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC
FIN538SME.030.M TPF538SME 0030-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter Med. 3 x 30 A 600 VAC
FIN538S.042.M TPF538S 0042-6 3LPE SC LL TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC
FIN538S.055.M TPF538S 0055-6 3LPE SC LL TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC
FIN538S.075.M TPF538S 0075-6 3LPE SC LL TB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 75 A 600 VAC
FIN538S.100.M TPF538S 0100-6 3LPE SC LL TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN538S.130.M TPF538S 0130-6 3LPE SC LL TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 130 A 600 VAC
FIN538S.180.M TPF538S 0180-6 3LPE SC LL TB AL C05 ThreePhase Filter 3 x 180 A 600 VAC
FIN538S1.007.M TPF538S 0007-6 3LPE SC ML TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 7 A 600 VAC
FIN538S1.016.M TPF538S1 0016-6 3LPE SC ML TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC
FIN538S1.030.M TPF538S1 0030-6 3LPE SC ML TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC
FIN538S1.042.M TPF538S1 0042-6 3LPE SC ML TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC
FIN538S1.055.M TPF538S1 0055-6 3LPE SC ML TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC
FIN538S1.075.M TPF538S1 0075-6 3LPE SC ML TB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 75 A 600 VAC
FIN538S1.100.M TPF538S1 0100-6 3LPE SC ML TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC
FIN538S1.130.M TPF538S1 0130-6 3LPE SC ML TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 130 A 600 VAC

Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status