Enerdoor - Enerdoor VN - FIN538S1.180.M

  (411 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN538S1.180.M TPF538S1 0180-6 3LPE SC ML TB AL C05 ThreePhase Filter 3 x 180 A 600 VAC
FIN538S1.250.V TPF538S1 0250-6 3LPE SC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC
FIN538S1.280.V TPF538S1 0280-6 3LPE SC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN538S1.250.BC TPF538S1 0250-6 3LPE SC MLBC AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC
FIN538S1.280.BC TPF538S1 0280-6 3LPE SC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC
FIN538S1.320.BC TPF538S1 0320-6 3LPE SC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 600 VAC
FIN538S1.360.BC TPF538S1 0360-6 3LPE SC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360 A 600 VAC
FIN538S1.400.BC TPF538S1 0400-6 3LPE SC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC
FIN538S1.500.BC TPF538S1 0500-6 3LPE SC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC
FIN538S1.600.BC TPF538S1 0600-6 3LPE SC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC
FIN538S1IT.600.BC TPF538S1IT 0600-6 3LPE SC ML BC AL C09 ThreePhase Filter IT 3 x 600 A 600 VAC
FIN538S1.750.BC TPF538S1 0750-6 3LPE SC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC
FIN538S1.900.BC TPF538S1 0900-6 3LPE SC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC
FIN538S1.1000.BC TPF538S1 1000-6 3LPE SC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC
FIN538S1.1250.BC TPF538S1 1250-6 3LPE SC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC
FIN538S1.1500.BC TPF538S1 1500-6 3LPE SC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC
FIN538S1.1600.BC TPF538S1 1600-6 3LPE SC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 600 VAC
FIN538S1.1750.BC TPF538S1 1750-6 3LPE SC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC
FIN538S1.2000.BC TPF538S1 2000-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC
FIN538S1.2250.BC TPF538S1 2250-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC
FIN538S1.2500.BC TPF538S1 2500-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC
FIN538S1.3000.BC TPF538S1 3000-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 3000 A 600 VAC
FIN539S.400.B TPF539S 0400-6 3LPE SC ML BB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC
FIN539S.500.B TPF539S 0500-6 3LPE SC ML BB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC
FIN539S.600.B TPF539S 0600-6 3LPE SC ML BB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC
FIN539S.750.B TPF539S 0750-6 3LPE SC ML BB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC
FIN539S.900.B TPF539S 0900-6 3LPE SC ML BB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC
FIN539S.1000.B TPF539S 1000-6 3LPE SC ML BB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC
FIN539S.1250.B TPF539S 1250-6 3LPE SC ML BB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC
FIN539S.1500.B TPF539S 1500-6 3LPE SC ML BB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC
FIN539S.1750.B TPF539S 1750-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC
FIN539S.2000.B TPF539S 2000-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC
FIN539S.2250.B TPF539S 2250-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC
FIN539S.2500.B TPF539S 2500-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC
FIN1200.005.V TPF1200 0005-5 3LPE TC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 5 A 480 VAC
FIN1200.010.V TPF1200 0010-5 3LPE TC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 10 A 480 VAC
FIN1200.016.V TPF1200 0016-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC
FIN1200ME.016.V TPF1200ME 0016-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter Med. 3 x 16 A 480 VAC
FIN1200.030.V TPF1200 0030-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC
FIN1200ME.030.V TPF1200ME 0030-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter Med. 3 x 30 A 480 VAC
FIN1200.050.V TPF1200 0050-5 3LPE TC VLL SR AL C03 ThreePhase Filter 3 x 50 A 480 VAC
FIN1200.080.V TPF1200 0080-5 3LPE TC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 480 VAC
FIN1200.100.V TPF1200 0100-5 3LPE TC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC
FIN1200.150.V TPF1200 0150-5 3LPE TC VLL SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 150 A 480 VAC
FIN1200.200.V TPF1200 0200-5 3LPE TC VLL SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 200 A 480 VAC
FIN1200.250.V TPF1200 0250-5 3LPE TC VLL SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 480 VAC
FIN1200.280.V TPF1200 0280-5 3LPE TC VLL SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC
FIN1200.280.BC TPF1200 0280-5 3LPE TC VLL BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC
FIN1200.320.BC TPF1200 0320-5 3LPE TC VLL BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 480 VAC
FIN1200.360.BC TPF1200 0360-5 3LPE TC VLL BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360A 480 VAC


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status